morino_mark_01 kaishu_mark
工作機械メーカー本社サイトでの環境保全活動
マークと環境関連表示、広報グッズのデザイン
油圧オイルなど回収部品に貼るシール